Privacy verklaring

Versie oktober 2021

Emma at Work, gevestigd aan Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen kan je contact opnemen met ons via 020 5667443 of info@emma-at-work.nl.

1. Gegevensverwerking (opslaan van de door jou verstrekte gegevens)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Emma at Work verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN (alleen wanneer strikt noodzakelijk)
 • BSN (alleen wanneer strikt noodzakelijk)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Emma at Work verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Informatie over medische achtergrond (verstrekt door jouzelf)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@emma-at-work.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Emma at Work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Je voor te kunnen stellen bij werkgevers, teneinde een baan te vinden

3. Bewaren persoonsgegevens

Emma at Work bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je profiel, met daarop al je gegevens wordt niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor verwijdering zal eerst contact met jou opgenomen worden, zodat je dit kunt voorkomen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Emma at Work deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Emma at Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Emma at Work jouw (bijzondere) persoonsgegevens aan andere derden (werkgevers). Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

5. Cookies

Emma at Work maakt gebruik van functionele cookies of vergelijkbare technieken.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@emma-at-work.nl.   

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Emma at Work zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Emma at Work wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Emma at Work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@emma-at-work.nl.