Algemene Voorwaarden

Emma at Work: advies, begeleiding en vacatures voor jongeren met een chronische fysieke aandoening

Versie december 2023

IBAN NL 21 RABO 0150 5369 84
BIC RABONL2U
KvK Amsterdam 34304739
BTW nr. NL819590642B01

Correspondentieadres:
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam Zuidoost

Bezoekersadres:
Tafelbergweg 51 Locatie C3.16
1105 BD Amsterdam Zuidoost
T          +31(0)20-5664773
E          info@emma-at-work.nl
W         www.emma-at-work.nl

Artikel 1 Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. EaW: Stichting Emma at Work.
 2. Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon aan wie EaW een aanbieding heeft uitgebracht, alsmede iedere (rechts)persoon die een Overeenkomst met EaW wenst te sluiten of heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: De Overeenkomst tussen EaW en de Opdrachtgever waarbij de Opdrachtgever EaW een opdracht geeft werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, voor haar uit te voeren (waaronder tevens wordt verstaan het aangaan van een partnerschap zoals nader gedefinieerd en toegelicht in de Overeenkomst). Voorts worden onder de Overeenkomst tevens verstaan de door EaW aangeboden extra modules om – gedurende het partnerschap – aanvullende dienstverlening af te nemen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk (waaronder wordt verstaan per e-mail of per brief) vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van EaW.
 2. De Opdrachtgever die reeds eerder overeenkomsten met EaW is aangegaan wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op toekomstige overeenkomsten in te stemmen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door EaW uitdrukkelijk schriftelijk van toepassing zijn verklaard.
 4. Indien EaW in een voorkomend geval afziet van een beroep op (een bepaling uit) deze algemene voorwaarden, terwijl EaW daar wel toe gerechtigd is, betekent dit niet dat de daarmee afstand wordt gedaan van het recht zich op een later moment of in een ander geval wel te beroepen op deze algemene voorwaarden.
 5. EaW is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkintreding. EaW zal de gewijzigde algemene voorwaarden voorafgaand aan de inwerkingtreding aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever inwerking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar is geworden.

Artikel 3 Offerte

 1. Voor zover door EaW een offerte wordt uitgebracht, dan is een dergelijke offerte vrijblijvend en kan deze door haar worden herroepen, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
 2. Offertes van EaW zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte of aanbieding of zoveel korter als in de offerte en/of aanbieding staat vermeld.
 3. De Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met een offerte zodra de offerte door de Opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk voor akkoord is bevestigd.

Artikel 4 Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door EaW van de schriftelijke of mondelinge bevestiging van de opdracht c.q. het partnerschap door de Opdrachtgever (waaronder tevens wordt verstaan de bevestiging van een uitgebrachte offerte), of zoveel eerder dat EaW op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt zonder een expliciete schriftelijke bevestiging van de opdracht.
 2. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat EaW een begin met de uitvoering van de opdracht c.q. het partnerschap maakt, geldt de factuur van EaW tevens als opdrachtbevestiging.
 3. Een wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst komt slechts tot stand nadat EaW hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Door EaW uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie die Opdrachtgever verstrekt heeft.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.
 3. Indien de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt heeft, dan is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle daardoor geleden en/of te lijden schade. Opdrachtgever vrijwaart EaW voor eventueel in dit verband door Opdrachtgever of derden geleden schade.

Artikel 6 Annulering

 1. Behoudens voor zover anders schriftelijk is overeengekomen dan wel anders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Opdrachtgever niet bevoegd om de Overeenkomst te annuleren, tenzij EaW daar schriftelijk mee instemt.
 2. Voor zover in het kader van de Overeenkomst tevens gebruik wordt gemaakt van aanvullende dienstverlening op basis van de zogenoemde Mentor Module en/of de Expert Module (zoals nader gedefinieerd en toegelicht in de Overeenkomst), dan gelden de hierna opgenomen aanvullende bepalingen met betrekking tot annulering.

Mentor Module

a.           De Opdrachtgever kan in de periode tot acht (8) weken voor de oorspronkelijke startdatum het programma kosteloos verzetten of annuleren.

b.           Indien de Opdrachtgever in de periode binnen acht (8) weken voor de oorspronkelijke startdatum van het programma, de startdatum van het programma wenst te verzetten, dan is het aan EaW te beoordelen of een alternatieve startdatum redelijkerwijs mogelijk is. Indien het inderdaad mogelijk is om de startdatum te verzetten, dan wordt – boven op de overeengekomen totaalprijs voor de module – eenmalig een bedrag aan administratiekosten van €750 (zegge: zevenhonderdvijftig euro) bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, welk bedrag separaat door EaW zal worden gefactureerd. Indien geen alternatieve startdatum mogelijk is, wordt de dienstverlening in het kader van deze module geannuleerd en is sub c van toepassing.

c.            Indien de Opdrachtgever in de periode binnen acht (8) weken voor de oorspronkelijke startdatum van het programma, het programma wenst te annuleren, dan is hij een vergoeding ter hoogte van zestig (60)% van de overeengekomen totaalprijs van de module verschuldigd.

Expert Module

a.           De Opdrachtgever kan in de periode tot vier (4) weken voor de oorspronkelijke startdatum het programma kosteloos verzetten of annuleren.

b.           Indien de Opdrachtgever in de periode binnen vier (4) weken voor de startdatum van het programma, de startdatum van het programma wenst te verzetten, dan is het aan EaW te beoordelen of een alternatieve startdatum redelijkerwijs mogelijk is. Indien het inderdaad mogelijk is om de startdatum te verzetten, dan wordt – boven op de overeengekomen totaalprijs voor de module – eenmalig een bedrag aan administratiekosten van €750 (zegge: zevenhonderdvijftig euro) bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, welk bedrag separaat door EaW zal worden gefactureerd. Indien geen alternatieve startdatum mogelijk is, wordt de dienstverlening in het kader van deze module geannuleerd en is sub c van toepassing.

c.            Indien de Opdrachtgever in de periode binnen vier (4) weken voor de oorspronkelijke startdatum van het programma, het programma wenst te annuleren, dan is hij een vergoeding ter hoogte van zestig (60)% van de overeengekomen totaalprijs van de module verschuldigd.

3.  De oorspronkelijke startdatum zoals bedoeld in dit artikel betreft de door EaW gecommuniceerde datum waarop het programma voor de betreffende module van start zou gaan.

4. Een verzoek tot annulering of wijziging van een module zoals bedoeld in dit artikel dient door Opdrachtgever te worden ingediend bij EaW per brief of per e-mail.

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

1. EaW voert de Overeenkomst naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever. EaW staat echter niet in voor het bereiken van enig door de Opdrachtgever beoogd resultaat.

2. De uitvoering door EaW van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de Overeenkomst.

Artikel 8 Duur/beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals expliciet is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever één of meer van haar verplichtingen jegens EaW niet nakomt dan wel EaW een goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen dan is EaW gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding, (geheel of gedeeltelijk) op te schorten, dan wel de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dienaangaande op welke wijze dan ook schadeplichtig te zijn jegens de Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever de openstaande bedragen niet voldoet als gevolg van faillissement, surseance van betaling, wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewindstelling, curatele, overlijden, beslaglegging op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming is het gehele bedrag van de Overeenkomst direct opeisbaar, omdat de Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet alle overige aan EaW op grond van de wet, deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst toekomende rechten.

Artikel 9 Prijzen, prijswijzigingen/indexering en facturering

 1. Alle door EaW gehanteerde prijzen betreffen vaste, bindende prijzen en worden door EaW opgegeven exclusief BTW, behoudens voor zover expliciet schriftelijk anders door EaW is aangegeven.
 2. Aan het eind van ieder kalenderjaar worden alle prijzen voor het opvolgende kalenderjaar op basis van de prijsindexcijfers ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek  geïndexeerd. Vanaf het opvolgende kalenderjaar gelden de geïndexeerde prijzen. EaW zal Opdrachtgever vooraf schriftelijk informeren over de nieuwe, geïndexeerde prijzen.
 3. De jaarlijkse bijdrage die Opdrachtgever is verschuldigd voor het partnerschap wordt vooraf, bij aanvang van het betreffende contractjaar door EaW gefactureerd. De door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor aanvullende dienstverlening die door EaW wordt uitgevoerd op basis van de overeengekomen aanvullende modules, dan wel op basis van anderszins aanvullende afspraken, wordt eveneens – in beginsel in de periode van zes (6) weken voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden – voorafgaande aan het verlenen van de betreffende dienstverlening in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9 Betaling

 1. Facturen dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn zonder verrekening of andere inhouding aan EaW te worden voldaan.
 2. EaW hanteert standaard een betalingstermijn van veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur.
 3. Betalingstermijnen kwalificeren als een fatale termijn in de zin van de wet. Indien niet binnen de in lid 2 van dit artikel vermelde termijn betaald wordt, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. EaW is gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen te geven.
 4. Enigerlei protest over de (hoogte van) factuur dienen binnen acht (8) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan EaW kenbaar te worden gemaakt. Een protest over de factuur doet niet af aan de op Opdrachtgever rustende betalingsverplichting en heeft derhalve geen opschortende werking.
 5. Alle kosten voor eventuele buitengerechtelijke incasso van de vordering komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt gefixeerd op vijftien (15)% van het openstaande factuurbedrag inclusief rente met een minimum van €300 (zegge: driehonderd euro) per factuur. Op het moment dat EaW, genoodzaakt is rechtsbijstand in te roepen c.q. een vordering ter incasso uit handen te geven, zal deze vergoeding steeds direct en zonder enig bewijs door EaW in rekening kunnen worden gebracht, waarna Opdrachtgever het bedrag verschuldigd zal zijn.
 6. Voor zover de Opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van het voldoen van een of meerdere opeisbare betalingsverplichtingen, is EaW gerechtigd om alle eventueel op haar rustende verplichtingen per direct – geheel of gedeeltelijk – op te schorten totdat de Opdrachtgever de betaling (inclusief eventuele rente en incassokosten) heeft voldaan. Het voorgaande laat onverlet alle overige op grond van de wet en/of de Overeenkomst aan EaW toekomende overige rechten.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. EaW en Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar tot absolute geheimhouding jegens anderen, welke geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst tussen EaW en Opdrachtgever.
 2. Deze geheimhouding heeft geen betrekking op het delen van de benodigde informatie door EaW met een door haar ingeschakelde derde partij bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. EaW en Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is en nodig is om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot gegevens en kennis omtrent elkaars bedrijfsaangelegenheden en wanneer van toepassing tot alle gegevens van kandidaten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. EaW is op geen enkele wijze jegens Opdrachtgever aansprakelijk, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EaW (waaronder evenwel niet wordt verstaan opzet of bewuste roekeloosheid van eventuele door EaW ingeschakelde hulppersonen). Dit is slechts anders indien sprake is van door Opdrachtgever deugdelijk onderbouwde schade als gevolg van handelen of nalaten van EaW met betrekking tot de Overeenkomst en/of enigerlei daarmee verband houdende overeenkomst, de betreffende schade onder de dekking van de door EaW afgesloten aansprakelijkheidsverzekering valt én de verzekeraar van EaW met betrekking tot de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis tot uitkering is overgegaan. In dit geval is de aansprakelijkheid te allen tijde gemaximeerd op €500.000 (zegge: vijfhonderdduizend euro). EaW is nimmer verplicht om – indien de verzekeraar zich op het (initiële) standpunt stelt geen dekking te verlenen ten aanzien van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis – een gerechtelijke procedure te starten ten aanzien van (de weigerig tot) het verlenen van verzekeringsdekking.
 2. Als EaW om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in lid 1, is de aansprakelijkheid van EaW in ieder geval te allen tijde beperkt tot de laagste van de navolgende twee bedragen: (a) de jaarlijkse vergoeding voor het partnerschap, dan wel (b) het bedrag dat in rekening is gebracht voor de dienstverlening die tot de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft geleid.
 3. EaW is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door fouten of handelingen van een andere partij die door Opdrachtgever en/of EaW is ingeschakeld.
 4. EaW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven, goodwill of reputatieschade geleden door Opdrachtgever.
 5. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één schadegeval.

Artikel 12 Vrijwaring

Voor zover de Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten en/of de toepasselijke wet- en regelgeving niet nakomt, is hij verplicht om EaW en diens functionarissen, directeuren, werknemers en hulppersonen te vrijwaren en schadeloosstellen in verband met alle aansprakelijkheden, verplichtingen, vorderingen, verliezen en onkosten (daaronder begrepen redelijke (on)kosten van rechtsbijstand) als gevolg van handelen, nalaten of nalatigheid – hetzij actief hetzij passief – aan de zijde van de Opdrachtgever, voor zover EaW terzake door een derde wordt aangesproken.

Artikel 13 Overmacht

 1. EaW is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een of meer verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst indien zij niet te wijten is aan de schuld van EaW of indien zij niet aan EaW kan worden toegerekend krachten de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waarmee EaW ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Opdrachtgever kan worden verlangd. In een dergelijke situatie heeft EaW het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of uitvoering ervan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 3. Tot de in dit artikel genoemde omstandigheden behoren in ieder geval – maar niet uitsluitend – overheidsmaatregelen (inclusief lockdowns), stakingen, natuurrampen, oorlog, maatschappelijke onrust, economische sancties, brand, overstroming, bijzonder barre weersomstandigheden, explosies pandemieën, epidemieën, terroristische belemmeringen door derden en omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst moeilijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.

Artikel 14 Rechts- en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen en offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met EaW is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.