Algemene Voorwaarden

Emma at Work: advies, begeleiding en vacatures voor jongeren met een chronische fysieke aandoening

Versie oktober 2020

IBAN NL 21 RABO 0150 5369 84
BIC RABONL2U
KvK  Amsterdam 34304739
BTW nr NL819590642B01

Correspondentie- en bezoekadres:
Tafelbergweg 51 Locatie C3.16
1105 BD Amsterdam Zuidoost
T          +31(0)20-5664773
E          info@emma-at-work.nl
W         www.emma-at-work.nl

Artikel 1 Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. EaW: Stichting Emma at Work, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland; Correspondentieadres Tafelbergweg 15, 1105 BD, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34304739.
 2. Opdrachtgever: Iedere onderneming  tot wie de aanbieding is gericht dan wel met wie een overeenkomst is afgesloten.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen EaW en de opdrachtgever waarbij de opdrachtgever  de opdracht geeft werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, voor haar uit te voeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van EaW.
 2. De opdrachtgever die reeds eerder overeenkomsten met EaW is aangegaan wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op toekomstige overeenkomsten in te stemmen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door EaW uitdrukkelijk schriftelijk van toepassing zijn verklaard.
 4. Indien EaW in een voorkomend geval afziet van een beroep op (een bepaling uit) deze algemene voorwaarden, terwijl EaW daar wel toe gerechtigd is, betekent dit niet dat de daarmee afstand wordt gedaan van het recht zich in een ander geval wel te beroepen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offerte

 1. Alle offertes van EaW zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, ook na aanvaarding van de opdrachtgever mits de herroeping onverwijld geschiedt.
 2. Offertes van EaW zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte of aanbieding of zoveel korter als in de offerte en/of aanbieding staat vermeld.
 3. De opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met een offerte zodra de offerte door de opdrachtgever voor akkoord is bevestigd.

Artikel 4 Informatieverstrekking

 1. Door EaW uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie die opdrachtgever verstrekt heeft.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van het de opdracht van belang kan zijn.
 3. Indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt heeft dan is opdrachtgever geheel aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart EaW voor eventueel in dit verband door opdrachtgever of derden geleden schade.

Artikel 5 Duur/beëindiging van de opdracht

 1. De overeenkomst wordt voor de overeengekomen duur aangegaan en eindigt op het moment dat aan alle overeengekomen afspraken is voldaan. 
 2. Een wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst komt slechts tot stand nadat EaW hier schriftelijk mee heeft ingestemd. Ongeacht of het een betaalde opdracht betreft en/of een opdracht op vrijwilligers basis.
 3. Indien opdrachtgever haar verbintenis jegens EaW niet nakomt dan wel EaW heeft goede grond te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen dan is EaW gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding, op te schorten, onverminderd de aan EaW krachtens wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.
 4. Indien de opdrachtgever de openstaande bedragen niet voldoet als gevolg van faillissement, surseance van betaling, wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewindstelling, curatele, overlijden, beslaglegging op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming is het gehele bedrag van de overeenkomstdirect opeisbaar, omdat de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden.

Indien een of meerdere uit dit lid opgesomde voorvallen zich voordoet/voordoen, heeft EaW het recht de overeenkomst te ontbinden, in welk geval EaW niet schadeplichtig is jegens de opdrachtgever.

Artikel 6 Facturen

 1. Alle prijzen zijn bindend en exclusief BTW.
 2. EaW factureert zodra de overeengekomen dienst geleverd is, tenzij anders bepaald. Verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen te zijn voldoen, ongeacht of een factuur is ontvangen.

Artikel 7 Betaling

 1. Facturen dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn zonder verrekening of andere inhouding aan EaW te worden voldaan.
 2. EaW hanteert standaard een betalingstermijn van 21 dagen na dagtekening van de factuur.
 3. Indien niet binnen de in lid 2 van dit artikel vermelde termijn betaald wordt is opdrachtgever vanaf dan zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Indien nodig kan EaW de vordering ter incasso uit handen te geven.
 4. Reclames inzake de (hoogte van) factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan EaW kenbaar worden gemaakt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 5. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief rente met een minimum van 300 euro per vordering. Op het moment dat EaW of de derde die tot de betaling gerechtigd is, genoodzaakt is rechtsbijstand in te roepen c.q. een vordering ter incasso uit handen te geven, zal deze vergoeding steeds direct en zonder enig bewijs door EaW in rekening kunnen worden gebracht, waarna opdrachtgever het bedrag verschuldigd zal zijn.
 6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is EaW gerechtigd om de werkzaamheden op ter schorten totdat de opdrachtgever de betaling (inclusief eventuele rente en incassokosten) heeft voldaan.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. EaW en opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar tot absolute geheimhouding jegens anderen, welke geen onderdeel uitmaken tussen de overeenkomst tussen EaW en opdrachtgever.
 2. Deze geheimhouding vervalt indien EaW een derde partij bij de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.
 3. EaW en opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is en nodig is om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot gegevens en kennis omtrent elkaars bedrijfsaangelegenheden en wanneer van toepassing tot alle gegevens van kandidaten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. EaW is niet aansprakelijk behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid (niet zijnde opzet of bewuste roekeloosheid van eventuele hulppersonen). Dit is slechts anders indien deze schade onder de dekking van de door EaW afgesloten aansprakelijkheidsverzekering valt en door de verzekeraar als zodanig wordt erkend. In dit geval is de aansprakelijkheid gemaximeerd op 500.000 euro.
 2. EaW verricht werkzaamheden naar haar beste vermogen en kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt behaald.
 3. De aansprakelijkheid van EaW, in welke vorm dan ook, zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het bedrag waar de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn betrekking op heeft.

Artikel 10 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart EaW, bestuur, directie, werknemers en adviseurs voor (i) alle buitengerechtelijke en gerechtelijke aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken uit hoofde of op grond van minnelijke regelingen en rechterlijke of arbitrale uitspraken en (ii) alle kosten welke verband houden met aanspraken genoemd onder (i) – waaronder begrepen kosten van onderzoek en zonder inkorting de feitelijke kosten van rechtsbijstand -, een en ander voor zover deze aanspraken en kosten direct of indirect verband houden met of voortvloeien uit handelingen die door of zijdens EaW zijn verricht in het kader van het uitvoeren van een opdracht of een tussen EaW en opdrachtgever gesloten overeenkomst, behoudens in het geval de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van EaW. In geval van een aanspraak door een derde als voornoemd zal de opdrachtgever (a) voldoen aan elk redelijk verzoek van EaW om door opdrachtgever of diens werknemers te worden bijgestaan en (b) voldoen aan elk redelijk verzoek van EaW tot het verschaffen van informatie die dienstbaar kan zijn aan het door EaW tegen de aanspraken voeren van verweer. Opdrachtgever zal voorts geen handelingen verrichten of toestaan welke nadelig kunnen zijn voor de positie van EaW, tenzij EaW schriftelijk vooraf met het verrichten of toestaan van die handelingen heeft ingestemd.
 2. Het bestuur, directie, werknemers en adviseurs van EaW zijn onherroepelijk gerechtigd tot het inroepen jegens de opdrachtgever van alle rechten krachtens het vorige lid (derdenwerking).

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen en offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met EaW is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. De rechtbank Amsterdam  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.